Untitled Document

วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2566

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี นำนักเรียนรับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนสีตลาภิรม จำนวน 3 ทุน

1.เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

3.เพื่อให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น

ในนามตัวแทนนักเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่าสูง

 

ผู้ชม : 147 คน

ดาวโหลดข้อมูล