Untitled Document

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

ได้จัดกิจกรรมในภาคเช้า ”ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด”

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ

เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี

เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน

ผู้ชม : 240 คน

ดาวโหลดข้อมูล